Regulamin

Regulaminy:

Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu suknielablanka.com oraz dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym https://suknielablanka.com

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy https://suknielablanka.com/ prowadzony jest przez Jednoosobową działalność gospodarczą : La Blanka Dorota Klimek z siedzibą w Bochni, pod adresemul. Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia,o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 679-119-12-11, REGON: 122428210 , dalej zwaną „Usługodawcą“.

2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy :• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;• Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;• Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Sklep Internetowy https://suknielablanka.com jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Produktami, w tym z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.

4. Prawidłowe i bezproblemowe korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:• połączenie z siecią Internet;• zaktualizowana przeglądarka internetowa;• przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript;• przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player.

5. Pełne i prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Jest to wymagane w celu przeprowadzenia pełnej komunikacji z Użytkownikiem.

6. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu Internetowego .

7. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego akceptuje i jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

Wyrażenia użyte w Regulaminie przyjmują poniższe znaczenia:

1. Dostawa Produktów – umowa zlecenia usług transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim, świadczącym usługi kurierskie;

2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do stworzenia i wykorzystania podczas autoryzacji dostępu Użytkownika do Konta (identyfikacji Użytkownika). Hasło ustalane jest samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

3. Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” (bez rejestracji Konta Użytkownika);

4. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika, składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży oraz zgód jakich udzielił Sklepowi Internetowemu w celu zawarcia Umów Sprzedaży i przeprowadzenia komunikacji marketingowej; z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży i administrować swoimi danymi;

5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5b. Przedsiębiorca – Osoba prowadząca firmę zarejestrowaną dla której zakupione przedmioty są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą.

6. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Administratora w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje złożenia Zamówienia;

7. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

8. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

9. Nowe Złożone Zamówienie – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie zamówienia nr order_id ) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Produkty, miejsce odbioru lub Dostawy Produktów oraz formę płatności za Produkt;

10. Potwierdzenie Opłaconego Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Zmiana statusu zamówienia order_id – zamówienie w realizacji lub Zmiana statusu zamówienia order_id – zamówienie przekazane do wysyłki; wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie zostało opłacone przez Użytkownika i może zostać zrealizowane przez Sprzedającego ;

11. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w niniejszym Regulaminie;

12. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce (https://suknielablanka.com /polityka-prywatnosci/);

13. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

14. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego ;

15. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem elektronicznym https://suknielablanka.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt u Sprzedającego;

16. Sprzedający – Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez :La Blanka Dorota Klimek z siedzibą w Bochni, pod adresem ul. Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia,o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 6791191211, REGON: 122428210.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosujące się do Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

17. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

18. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt;

19. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.

§ 3 ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów.

2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są poniżej w niniejszym Regulaminie.

3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać m.in. ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Administratora lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego.

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

§ 4 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox’a]) Regulaminu i Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta, oraz w celu realizacji Zamówień, a także zgoda na przekazywanie przez Administratora osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację .

2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.

3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta na podany przez niego adres e-mail.

4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Produktów od Sprzedającego, jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają usunięte.

7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego.

8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

9. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość/kup bez rejestracji”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące:

• imię i nazwisko Użytkownika,

• adres Użytkownika (będący automatycznie adresem dostawy jeśli nie wskazano inaczej)

• adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika

• jego numer telefonu• oraz opcjonalnie NIP i nazwę firmy. 

Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox’a] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Klauzuli. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

10. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:• dane Zamówienie zostaje anulowane, albo• Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

11. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość), w przypadku wskazania sposobu dostawy poprzez wysyłkę, zobowiązany jest podać poprawne następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj.

§ 5 ZAMÓWIENIE

1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

• przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub

• z wykorzystaniem formuły „gość” – bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego

3. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

a. wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;

b. wybiera sposób dostawy Produktu z listy dostępnej w Sklepie Internetowym oraz akceptuje koszty dostawy;

c. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;

d. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce dostawy, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt oraz formę płatności;

e. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;

f. Zaznacza opcję „Kupuję i płacę”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty;

5. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Złożonego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie zamówienia nr {order_id}”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego .

6. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Realizacji zamówienia w całości jest dostępność Produktu w magazynie Sprzedającego.

8. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia ).

9. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

• poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za anulowane) albo

• zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty możliwe do zrealizowania Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

10. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

11. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru lub Dostawy Towaru na adres, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika wiadomość o tytule: „Zmiana statusu zamówienia {order_id} – zamówienie w realizacji”.

12. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia).

13. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę Nowego Złożonego Zamówienia.

14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia .

15. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia (podanie błędnego numeru telefonu, błędnego adresu e-mail, błędnego adresu dostawy produktów) lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w punktach powyżej.

16. Użytkownik może być informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail, a także poprzez Konto).

17. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (przelew elektroniczny, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą wykonane za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności online Blue Media) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – DzU. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

18. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika, w przypadku gdy zamówienie nie zostało opłacone.

§ 6 NEWSLETTER

Regulamin zapisu do korzystania z usługi Newsletter znajduje się w zakładce Regulaminy promocji.

§ 7 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni.

§ 8 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

• korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem.

• korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

• Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

• Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

• Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

• Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać w formie e-mailowej.

2. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedającego można znaleźć w Sklepie Internetowym.

3. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:

• naruszał Regulaminu,

• podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

• naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

• dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba trzecia upoważniona przez Użytkownika do odbioru Produktów weszła w posiadanie Produktów.

2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta/Przedsiębiorcą w odniesieniu do Umów:

• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z produktu, który zwraca odpowiada on za zmniejszenie wartości zwracanego produktu. Użytkownik może używać produktu wyłącznie po to by sprawdzić jego cechy i funkcje.

4. Użytkownik w celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia lub na stronie internetowej suknielablanka.com w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie na adres Salon La Blanka Dorota Klimek, Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@suknielablanka.com

5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi środki w wysokości ceny zwracanego produktu, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy. Od sytuacji tej może nastąpić wyjątek jeśli wartość przedmiotu zwracanego przez Użytkownika uległa zmniejszeniu z winy Użytkownika. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.

6. Po wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Produktów. Produkty należy odesłać na adres (La Blanka Dorota Klimek, Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Użytkownik.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Użytkownika z tytułu rękojmi za wady Produktów.

9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikom niebędącym Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

10. Odstąpienie od umowy zawieranej na odległość nie przysługuje Klientowi, który zakupił suknię komisową. Klient jest o tym poinformowany na stronie i wyraża zgodę zrzeczenia się prawa do zwrotu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas dokonywania zakupu w którym przyjmuje do wiadomości iż na suknie komisowe nie przysługuje prawo zwrotu.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Administrator –La Blanka Dorota Klimek z siedzibą w Bochni, pod adresem ul. Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia

.2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@suknielablanka.com

4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie

.5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto w Sklepie Internetowym (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na stronie Sklepu.

6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

7. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Administrator może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Administrator, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką Prywatności Cookies.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

• w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

• w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Produktu Kupującemu;• zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu;

• w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie powyżej – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

13. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

14. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

15. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@suknielablanka.com

16. Strona wykorzystuje pliki cookies, korzystając ze Strony Sklepu, Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Administratorowi świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Administratora na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.

3. Licencja, o której mowa w punkcie 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

§ 12 REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produkt bez wad.2. Dla sukien komisowych jeśli występują jakieś wady , sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o wszystkich mu wiadomych defektach.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Wszelkie reklamacje, mogą być zgłaszane:

• na piśmie, na adres La Blanka Dorota Klimek, pod adresem ul. Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia

• pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@suknielablanka.com

• reklamowane produkty prosimy odsyłać na adres ul. Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia.

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, oraz w uzasadnionych przypadkach numer konta bankowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji. Sprzedający udostępnia Kupującemu Formularz reklamacji, z którego ten może skorzystać składając reklamację. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Produktów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) ułatwi złożenie reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od ich otrzymania. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć Kupującemu w ciągu 14 dni na reklamację towaru.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację pocztą elektroniczną lub listem wysłanym na adres podany w reklamacji, w zależności od sposobu złożenia reklamacji lub udostępnionych Sprzedawcy danych

7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

8. Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

9. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia. Jednocześnie przesyłki nadawane do Sprzedającego za pobraniem nie będą rozpatrywane.

§ 13 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY do transakcji zawieranych w sklepie internetowym suknielablanka.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.

2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności.

3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

CENA

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.

3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający. W celu uniknięcia wątpliwości ustalone zostaje, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności w związku z okolicznościami powstałymi na gruncie Umowy Sprzedaży, w tym w związku ze składanymi przez Kupującego reklamacjami Towarów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że Umowa Sprzedaży zostanie zawarta i właściwie wykonana przez Sprzedającego lub Kupującego.2. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.PŁATNOŚĆ1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze uiścić należność za zamówienie kurierowi.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką (np. za pobraniem) w kwocie przekraczającej 2.000 PLN.

3. W zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego, transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.).

4. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

5. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia złożył taki wniosek Sprzedającemu.

6. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (przelew elektroniczny, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą wykonane za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności online Blue Media.) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

7. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika. Po siedmiu (7) dniach roboczych nieopłacone zamówienie zostaje anulowane w systemie.

8. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność na raty – ustala wszelkie szczegóły płatności oraz rat jak i wartości odsetkowych bezpośrednio z podmiotem realizującym płatność ratalną. Sprzedawca nie odpowiada za żadne umowy podpisywane z instytucjami bankowymi przez Klienta podczas realizacji zakupu na stronie: suknielablanka.com.

9. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność za pobraniem, w momencie dostawy zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar przy odbiorze produktów od kuriera. W przypadku zamówień powyżej 1000 zł sklep ma prawo zażądać zaliczki na konto bankowe w wysokości od 10 do 50% wartości zamówienia. Zamówienia zostaną przekazane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym sklepu.

Dostępne formy płatności w sklepie internetowym suknielablanka.com:

• Płatność BLIK

• Przelew elektroniczny

• Przelew tradycyjny na konto bankowe

• Płatność za pobraniem

• Płatność kartą płatniczą

Karty płatnicze za pomocą których Kupujący zrealizuje płatność to: :

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* MaestroPłatność 

w sklepie internetowym może zostać zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych systemów płatności online: Blue Media.

Blue Media S.A. – z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości).

1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa kurierska”, lub wybranie innej formy dostawy Towaru, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.

3. Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3. Na podstawie 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

5. Sprzedawca informuje, iż Użytkownikowi będącemu Konsumentem, lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką plików Cookies rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

Regulamin wchodzi w życie w marcu 2023 r.

Regulamin Salonu Sukien Ślubnych La Blanka

§1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia suknię ślubną o określonej nazwie lub numerze identyfikacyjnym.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć wskazaną wyżej suknię ślubną do salonu znajdującego się : ul. Kraszewskiego 9/2 , 32-700 Bochnia.

3. Po dostarczeniu przedmiotu określonego w ust. 1 przez Przyjmującego Zamówienie, Zamawiający zobowiązuje się kupić w/w suknię ślubną za ustaloną cenę

§2. Zabezpieczenie

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający w dniu podpisania niniejszej umowy przekazuje Przyjmującemu Zamówienie zadatek w wysokości ustalonej przez salon La Blanka.

2. Strony zgodnie postanawiają, że zadatek w niniejszej umowie ma to znaczenie, że w razie, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie dojdzie do sprzedaży w/w sukni za ustaloną cenę, Przyjmujący Zamówienie może go zachować.

3. W przypadku wykonania umowy sprzedaży, cała powyższa kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet ceny.

4. Przejście własności sukni ślubnej na Zamawiającego następuje dopiero po zapłaceniu przez Kupującego pełnej ceny sprzedaży.

§3. Dostawa i odbiór

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć suknię w terminie do dnia ustalonego indywidualnie przez salon La Blanka

2. W przypadku opóźnienia Przyjmujący Zamówienie poinformuje niezwłocznie o przyczynie opóźnienia i terminie dostarczenia przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma obowiązek odebrania sukni w ustalonym terminie. Bark odbioru sukni nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty całej ceny.

4. Jeżeli Zamawiający nie odbierze sukni w ustalonym terminie, Przyjmujący Zamówienie może przechować suknię na koszt Zamawiającego do czasu odbioru. Na poczet ewentualnych rozliczeń przyjmuje się, że jeden dzień przechowania sukni kosztuje 50 zł.

5. Przyjmujący Zamówienie dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć suknie w terminie ustalonym. Niemniej jednak nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wynikłe ze zdarzeń, na które nie miał wpływu (np.: zdarzenia losowe, katastrofy, pandemię, strajk lub opóźnienia osób trzecich). W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Przyjmującego jest ograniczona do wartości przedmiotu umowy.

§4. Pomiary i poprawki

1. W dniu podpisania niniejszej umowy lub w terminie późniejszym ustalonym pomiędzy stronami, dokonuje się pomiarów krawieckich (wymiarów).

2. Jeżeli u strony Zamawiającej istnieje uzasadnione podejrzenie dotyczące zamiany wymiarów przed odbiorem sukni z powodów zdrowotnych, ciąży lub innych, należy niezwłocznie poinformować Przyjmującego Zamówienie o tym fakcie. Brak przekazania informacji w chwili zamówienia wiąże się z obowiązkiem zakupu sukni bez możliwości dokonania poprawek w takich wymiarach w jakich została dostarczona.

3. W stosunku do pobranych pomiarów krawieckich, w chwili odbioru wymiary nie mogą ulec zmianie o więcej niż 2% z wyłączeniem ust. 2. W przypadku zmiany większej niż 2% Zamawiający jest zobowiązany do zakupu sukni i zapłaty pełnej ceny zgodnie z §1 ust. 3.

4. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wprowadzenie poprawek w związku ze zmianą pomiarów o więcej niż 2% w stosunku do wymiarów pierwotnych, Strony muszą ustalić pisemnie warunki dodatkowego wynagrodzenia dla Przyjmującego Zamówienie.

§5. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie może wypowiedzieć umowy w terminie po dokonaniu pomiarów krawieckich ( Po wzięciu wymiarów na poczet realizacji zamówienia) , a w przypadku jej wypowiedzenia po tym terminie zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty określonej w §1 ust. 3 w terminie 3 dni od daty wypowiedzenia.

2. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

3. Wszelkie zamiany niniejszej umowy dopuszczalne są tylko w formie pisemnej.

4. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Przyjmującego Zamówienie.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Regulamin Komisu La Blanka

Komisantem jest:

Komis Sukien Ślubnych La Blanka, reprezentowany przez: Dorota Klimek, z siedzibą przy ul. Ignacego Kraszewskiego 9/2, 32-700 Bochnia.NIP: 679-119-12-11. Tel: 887-715-700.

Komitentem jest:

Osoba fizyczna oddająca suknię ślubną do Komisu Sukien Ślubnych La Blanka. Właściciel sukni ślubnej posiadający do niej wszelkie prawa własnościowe.

Klientem jest:

Osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupu sukni ślubnej bezpośrednio w siedzibie firmy La Blanka w Bochni lub za pomocą sklepu internetowego dostępnego na stronie : https://suknielablanka.com lub po ustaleniu z firmą La Blanka, za pomocą nośników informacji takich jak : mail / telefon.

Przedmiotem jest:

Suknia Ślubna oddawana do Komisu Sukien Ślubnych La Blanka.

 

1. Komisant zastrzega sobie prawo do selekcji przyjęcia przedmiotu do sprzedaży

2. Do komisu przyjmowane są przedmioty czyste, nieuszkodzone i w dobrym stanie. Jeżeli suknia ślubna posiada uszkodzenie, które można naprawić, jest ona przyjmowana z dodatkową odpowiednią opłatą pokrywającą koszty jej naprawy.

3. Umowa komisowa zawierana jest na okres 6 miesięcy od dnia jej podpisania.

4. Za przyjęcie przedmiotu do komisu – komitent zobowiązuje się zapłacić bezzwrotną jednorazową opłatę komisową w wysokości 290zł. Opłata pobierana jest w dniu podpisania umowy lub płacona przelewem, w przypadku umów zawartych drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

5. Numer konta na który należy dokonać opłaty opisanej – pkt. 4 regulaminu, widnieje na odwrocie umowy. Dla umów zawieranych drogą internetową istnieje również możliwość dokonania zapłaty za pomocą systemu transakcyjnego BlueMedia.

6. Należność dla komitenta zawarta w umowie komisowej jest kwotą ostateczną i nie może ulec zmianie chyba że strony ustalą inaczej (Za porozumieniem stron).

7. Ustalając cenę sprzedaży, komis narzuca swoją marżę za sprzedaż.8. Komisant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sukni po jej weryfikacji w salonie, dla sukien przesyłanych drogą kurierską w sytuacji w której komitent zataił informacje o zniszczeniach lub suknia nie jest odpowiednio wyczyszczona suknia zostaje odesłana do komitenta na koszt komitenta , a umowę uważa się za nieważną. Jeśli komitent uiścił opłatę komisową – zostanie mu ona zwrócona w terminie 7 dni od daty informacji o odrzuceniu sukni do przyjęcia, kwota opłaty komisowej zostanie pomniejszona o koszt odesłania sukni.

9. Za ewentualne drobne zabrudzenia powstałe w wyniku eksponowania oraz mierzenia przedmiotu sprzedaży potencjalnym nabywcom, komisant nie ponosi odpowiedzialności.

10. Komisant ma prawo do ubezpieczenia powierzonego mu przez komitenta przedmiotu.

11. Komisant nie ma prawa do wypożyczania powierzonego mu przez komitenta przedmiotu.

12. Komisant zastrzega sobie prawo do użytkowania przedmiotu tylko w celu dokonania jego sprzedaży.

13. Istnieje możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z wyjątkiem sytuacji gdy suknia będzie już zadatkowana lub będzie znajdowała się w okresie sprzedażowym, o którym mowa w pkt. 15.

14. Przy wcześniejszym wypowiedzeniu umowy przez komitenta – ten zobowiązuje się odebrać przedmiot w czasie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wypowiedzenia. W przypadku w którym umowa komisowa zawierana była drogą elektroniczną, a przedmiot przysyłany był drogą kurierską – Komisant zobowiązuje się odesłać przedmiot na wskazany w umowie adres w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wypowiedzenia.

15. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

16. Po dokonaniu przez komisanta sprzedaży przedmiotu – ten zobowiązuje się powiadomić komitenta o sprzedaży powierzonego przedmiotu w czasie nie dłuższym niż 7 dni od momentu sprzedaży – czas ten dalej będzie zwany okresem sprzedażowym.

17. Po dokonaniu sprzedaży przedmiotu, należność dla komitenta zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane przez komitenta konto w ciągu 14 dni lub wypłacona w formie gotówki w siedzibie firmy La Blanka w Bochni. Numer konta musi zostać przesłany drogą mailową.

18. Po upływie okresu kończącego umowę komitent ma prawo do przedłużenia czasu trwania umowy na kolejne 6 miesięcy na warunkach ustalonych z komisantem.

19. Po upływie okresu kończącego umowę komitent zobowiązuje się do odebrania przedmiotu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia umowy. W przypadku gdy przedmiot dostarczony był do komisanta za pośrednictwem kuriera, komisant zobowiązuje się odesłać przedmiot sprzedaży na adres podany przez komitenta w umowie komisowej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia umowy. Koszt przesyłki pokrywa komitent.

20. Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej przez komitenta z przedmiotem sprzedaży stanowi potwierdzenie odbioru przedmiotu, co powoduje wygaśnięcie umowy komisowej, oraz jakiegokolwiek zobowiązania komisanta w stosunku do komitenta

21. Jeśli przedmiot nie zostanie odebrany przez komitenta w ciągu 14 dni od dnia zakończenia umowy, komis zobowiązuje się przetrzymać przedmiot przez kolejne 6 miesięcy – naliczając opłatę za składowanie w wysokości 10zł za każdy kolejny dzień. Po tym terminie przedmiot będzie zniszczony bez powiadomienia komitenta o tym fakcie.

22. Do komisu przyjmowane są tylko suknie ślubne – bez żadnych dodatków, za przesłane lub dostarczone dodatki do sukni – komis nie ponosi odpowiedzialności.

23. Powyższy Regulamin stanowi integralną część umowy komisowej.

24. Komitent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez komisanta na rzecz realizacji sprzedaży produktu.

25. W sprawach nieuregulowanych zapisami w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

26. Komis udostępnia zakupu sukni zarówno bezpośrednio w siedzibie firmy La Blanka w Bochni jak i za pośrednictwem strony internetowej.

27. Klient kupujący suknię komisową przyjmuje do wiadomości że na suknie komisowe nie obowiązuje prawo zwrotu – tyczy się to zarówno sukni zakupionych w siedzibie firmy jak i poprzez stronę internetową – zakupy online.

28. Dla zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie: https://suknielablanka.com obowiązuje dodatkowo regulamin sklepu oraz polityka prywatności – dostępne w zakładkach na stronie, odpowiednio: Regulamin oraz Polityka Prywatności.